הערכות לתום שנת המס 2020

לקוחות יקרים,

שנת 2020 כמעט והגיעה לקיצה, ובכדי שניתן יהיה לתכנן את סוף השנה בצורה אופטימלית, מצורף בזה פירוט לגבי נקודות חשובות שכדאי לתת עליהן את הדעת בכדי למקסם את הטבות המס המגיעות לכל אחד ואחד וכן מסמכים הנדרשים לצורך ריכוז הנתונים לדוח השנתי לשנה זו.

לצורך הכנת הדוח האישי לשנת 2020 יש להמציא את המסמכים הבאים:

 

 1. כל ההכנסות וההוצאות לשנת 2019. לא לשכוח הוצאות שאינן מדווחות למע"מ כגון, ביטוחים כגון, אחריות מקצועית, עמלות בנקים, אגרות ועוד.
 2. טופסי 106 (ריכוז שכר שנתי) של בן/ בת הזוג, ושלך .
 3. אישורים שנתיים מהבנקים על הכנסות מני"ע דיבידנד ,פיקדונות ותוכניות חסכון והניכוי במקור מהם(טפסי 867).
 4. הכנסות מדיבידנד מחברה בבעלותך.(טופס 857)
 5. אישורים שנתיים על הכנסות אחרות כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה וכו'.
 6. פרטים על שינויים בנתוני החישוב כגון: ילד נוסף, החזקת הורה במוסד וכו'.
 7. אישורים שנתיים על הפקדות בביטוחי חיים, של בני המשפחה (כולל ילדים).
 8. אישורים שנתיים על הפקדות בקופות גמל, של בני המשפחה (כולל ילדים).
 9. אישורים שנתיים על הפקדות בקרנות השתלמות.
 10. תרומות מוכרות למוסד ציבורי.(מקור בלבד).
 11. בעסקים עם מלאי: ספירת מלאי ליום 31/12/20.
 12. מידע על הכנסות פטורות שקיבלת השנה (כגון שכר דירה למגורים).
 13. הכנסות משכר דירה בארץ .
 14. הכנסות מהימורים, הגרלות, ופרסים.
 15. פירוט הכנסות משכר דירקטורים ואישור על ניכוי המס מהם.
 16. הכנסות מרווחי הון ריבית ודיבידנד שלא דרך הבנק.( כגון קרן ספרה, אחזקה מוגבלת בשותפויות וכדומה).
 17. העתק מדוח שהוגש בחו"ל במידה והיית מחויב בהגשתו.
 18. הכנסות ממכירת מקרקעין.(פירוט שומת מס שבח שהתקבלה בגין המכירה).
 19. הכנסות בחו"ל- אישורים שנתיים מבנקים על הכנסות מריבית, ניירות ערך ודיבידנד, שכר ועוד.
 20. דוחות חברות LLC בארה"ב במידה ויש.
 21. הכנסות משכר דירה בחו"ל.
 22. בכדי למנוע מצב של אי רישום הכנסה שהתקבלה בחו"ל אנא פרט/י את כלל הנכסים בחו"ל כולל מניות בחברות נסחרות או לא נסחרות.
 23. לגבי תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים/ עולים חדשים, אנא ציינו מועדי יציאה וחזרה לארץ.
 24. במידה והנכם סוחרים במטבעות וירטואליים, יש להמציא אישורים בהתאם.

לעסקים שהשתמשו ברכב לצורך העסק:

 1. רשימת הרכב/ים ששימשו לעסק בשנת המס וקריאת מונה הקילומטרים ליום 31/12/20.
 2. קבוצת המחיר של הרכב (מופיעה ברישיון הרכב).
 3. ביטוחי חובה, מקיף ורישיון רכב לשנת 2020.

 

 

אנא, דאג/ י להעביר אלינו את החומר בהקדם בכדי שנוכל לסיים את הכנת הדוח במהרה.

 

 

פעולות לביצוע לקראת סוף השנה

ספירת מלאי

עם תום שנת המס 2020 כל עסק המחזיק מלאי, נדרש לערוך ספירה של המלאי בעסק לתאריך 31.12.2020. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שבנדון, אפשר לערוך את המפקד בתאריך סמוך ככל האפשר לתום השנה, בתקופה שלא תעלה על 10 ימים לפני או אחרי תום השנה, ובכל מקרה להודיענו מראש על תאריך הספירה המתוכנן על ידכם.

רשימת מלאי שנספר תכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).

 

את הרשימות יש לערוך לפי סוגי המלאי, לדוגמא: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים , וכד'.             הרשימות יכללו לפחות את הפרטים הבאים:

 

א.    תיאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם.

ב.    מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים, מקולקלים במחזור איטי, פסולת וכו').

ג.     יחידת המדידה (ק"ג , מטרים , ליטרים , תריסרים וכו').

ד.    כמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

כמו כן רצוי להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם:

מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידה מוכפל במחיר), תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר).

 

 

ספירת מזומנים ושיקים בקופה

 

 • א. אנו ממליצים להפקיד בבנק ביום האחרון לשנת הכספים או מיד לאחריה את כל יתרת כספים שנמצאים בקופה, במידה ונותר כסף מזומן ו/או שקים , יש לספור את הסכומים לפי סוגיהם (מזומן, שקים וכד') ולהכין רשימת המצאי בקופה ל-31.12.20.

 

 • ב. לגבי השקים שנותרו בקופה הם ירשמו ברשימת המצאי בתוספת הפרטים הבאים: מספר שיק או שטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום.

 

רישום אחזקת רכב – אם הנך משתמש/ת ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש/ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב ביום 31.12.20.

עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2020 – יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.

רכישת ציוד חלופי וניכוי התיישנות לפי ס'27 לפקודת מס הכנסה – סעיף 27 לפקודת מס הכנסה קובע שעסק שרכש ציוד במטרה להחליף ציוד ישן שנמכר ובמכירה נוצר הפסד הון ,רשאי לרשום כהוצאה שוטפת את הנמוך שבין עלות הציוד החדש או הפסד ההון. הסכום שנרשם הפסד ההון יופחת בגובה הסכום שנרשם כהוצאה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקדמת תשלומים :

 1. תשלום מס הכנסה בגין שנת 2020 – חובות מס בגין השנה שמסתיימת כעת המשולמים במהלך השנה הבאה (לאחר הגשת הדוח לדוגמא) , נושאים ריבית בשיעור של 4% בתוספת הפרשי הצמדה מתום שנת 2020 ועד לתשלום בפועל. יחד עם זאת ,אדם שישלם חובות אלה עד לתום חודש ינואר 2020 לא יחויב בריבית והפרשי ההצמדה הנ"ל , לכן אנו ממליצים לשקול , הקדמת תשלום המס . יש לקחת בחשבון כי המענקים שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה מהווים הכנסה חייבת.
 2. תשלום לביטוח לאומי לעצמאי – במסגרת הקדמת ההוצאות רצוי לשלם את מקדמת דצמבר 2020 בחודש דצמבר. אם יש לכם הפרשי שומה בגין שנים קודמות הרי שכדאי גם אותם לשלם לפני ה – 31.12.2020 כדי שיתווספו לנתוני שנת המס 2020. עצמאי מקבל ניכוי ממס על 52% מתשלומי הביטוח הלאומי ששולמו באותה שנה.
 3. הקדמת הוצאות – מומלץ לשלם לפני תום השנה תשלומים בגין שירותים שהעסק זקוק להם ושתכננתם להוציא בחודשים הקרובים בעיקר למי שמדווח על בסיס מזומן, בונוסים לעובדים כגון פרסום, אחזקה, וכן תשלומים שוטפים כגון, חשמל טלפון, ארנונה ועוד.

בדיקת מחזור לעניין הוראות ניהול ספרים :

הוראות ניהול ספרים נקבעות בהתאם למחזור ההכנסות שהיה לעסק בשנה הקודמת – לקראת תום השנה כדאי לבצע בדיקה של מחזור ההכנסות בכדי לוודא שאינכם "עוברים" לדרגה גבוהה יותר של ניהול ספרים , ובמידה שכן יש לכם מספיק זמן להתארגן לקראת השנה הבאה בכדי לבצע את השינויים הדרושים – ההבדל המשמעותי בדרך כלל הוא מעבר מניהול הנהלת חשבונות חד צידית לניהול הנהלת חשבונות כפולה. יש לכך גם משמעות מבחינת חובת ניכוי מס במקור מלקוחות.

בדיקת מחזורים לעוסק פטור :

תקרת המחזור לעוסק פטור הינה 100,491 ₪ לשנה , יש לוודא כי לא עברתם את התקרה.
יש לדווח למע"מ את המחזור עד ליום 31/01/2021

הקדמת קבלת הכנסות פאסיביות למי שיש הפסד שוטף בעסק- לעצמאים – הפסד עסקי שוטף ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה שיש לכם באותה השנה ,כך שבמידה ואתם צפויים לסיים את השנה בהפסדים עסקיים ,כדאי לחשוב על אפשרות להקדים הכנסות פאסיביות ,כדוגמת שכר דירה (עסקי או למגורים) ,רווחי הון ושבח ,רווח מניירות ערך , משיכת דיבידנד וכד'.

 

בדיקת יתרות חובה של הבעלים ומתן פתרון לכך – לחברה בע"מ בהתאם לסעיף 3(ט) (1) לפקודת מס הכנסה החל מיום 1 לינואר 2017  , בעל שליטה שנמצא ביתרת חובה בחברה שבבעלותו בסכום של 100,000 ₪  ,יהיה חייב עליה במס כעל הכנסה משכר או מדיבידנד במידה ולא החזיר את הכספים עד לתום השנה שלאחר שנת המשיכה (שוטף+שנה).

בדיקת מחזורים בחברה לגביה קיימת סכנה שתחשב לחברת ארנק – מי שפועל כחברה ועובד כנגד מספר מצומצם מאוד של לקוחות ,חייב לוודא שאין לו אף לקוח המהווה יותר מ-70% ממחזורו העסקי.

פחת מואץ – בכדי להקל על ציבור העסקים אושרה הוראת שעה כי ציוד אשר נרכש ושימש בייצור הכנסה בעסק מיום 1 בספטמבר 2020 ועד יום 30 ביוני 2021 – תותר הוצאת פחת בשיעור כפול משיעורי הפחת הנהוגים בתקנות מס הכנסה .

 

 

 

 

הפקדות לעצמאים :

הפקדה לפנסיה לעצמאים – תקרת ההפקדה לעצמאי  הינה 16.5% מההכנסה החייבת עד לתקרת "הכנסה מזכה" של 211,200 ₪, סכום הפקדה מקסימלי של 34,848 ₪. במקרה כזה יינתן ניכוי (כמו הוצאה) מההכנסה בשיעור של 11% (דהיינו ניכוי של עד 20,926 ₪ ) וזיכוי מהמס בשיעור של 35% עבור יתרת ההפקדה 5% ( עד 4,065 ₪ מתוך 13,922 ₪  ) לעצמאי שמפקיד לא.כ.ע.

נקודה חשובה לעניין זה: החל מ-01/01/17 חל חוק פנסיה חובה לעצמאים, על כל עצמאי שמלאו לו 21 וטרם מלאו לו 55 במועד זה, חייב להפקיד לפנסיה בהתאם להכנסתו, מי שלא יעשה כן יחול עליו קנס שנתי בסך 500 ₪. חשוב לציין כי, בעת סגירת העסק יוכל עצמאי למשוך שליש מהסכום שהופקד – בסכום הוני חד פעמי פטור ממס עד לתקרה של 12,230 ₪ לכל שנת מס שהיה עצמאי.

 

הפקדה לקרן השתלמות –ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת ( הכנסה מקסימלית  של 265,000 ₪ לשנה). לצורך פטור על מס רווחי הון בלבד סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך 18,600 ש"ח והניכוי המרבי המוכר לצורכי מס הוא בסך 11,925 ₪ (4.5% מסכום ההכנסה המקסימלי).

שתי נקודות חשובות בעניין זה :

 • הוסר החסם בהכרת ההוצאה בקרן ההשתלמות (אין צורך להפקיד ה- 2.5 אחוז כתנאי בהכרה של 4.5 אחוז). כלומר, ניתן להפקיד סכום של 11,924 ולקבל ניכוי מרבי. יחד עם זאת, הפקדה מקסימאלית של 18,600 ₪ מקנה פטור ממס רווחי הון בשיעור של 25% בעת המשיכה של הקופה.

תשלום בגין ביטוח אובדן כושר עבודה מי שלא מפקיד לאובדן כושר עבודה מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח ולהתחיל להפריש לביטוח זה. ראשית הדבר מהווה כיסוי ביטוחי במקרה של אי כושר עבודה, מעבר לכך הפקדה לביטוח מותרת בניכוי ומפחיתה את החבות במס.(פרמיה חודשית מרבית להפקדה לאובדן כשר עבודה הינה 923 ₪ – בנוסף להפקדה לפנסיה).

 

הפקדות – בעל שליטה :

 

הפקדה לפנסיה לשכיר בעל שליטהלאחר תיקון 190 לפקודה, בוטל העיוות שהיה קיים בהפקדות לפנסיה בין שכירים לבעלי שליטה כלומר ניתן להפקיד לבעלי שליטה כהוצאה מוכרת (בדיוק כמו שכיר ) 7.5% מהשכר עד 2.5 פעמים מהשכר הממוצע במשק (26,378) בשנת 2020 ניתן להפקיד לקרן פנסיה כאמור סכום של 23,740 ₪  (חלק המעביד) .

ראוי להדגיש כי בכדי ליהנות מהטבת המס המוזכרת כאן ,קיימת חובה שתהיה גם הפקדה של עד 7% על ידי העובד כלומר ,22,157₪  (בדיוק כפי ששכיר רגיל מחויב בהפקדה כנ"ל).

 

הפקדה לפיצויים לשכיר בעל שליטה – מוגבלת לתקרה, בשנת 2020 התקרה עומדת על 12,420 שקלים בשנה או בחישוב חודשי 1,035 שקלים בחודש.

 

קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה – הפקדה מוכרת בגובה 6% מתוך הכנסה של עד 188,544 ₪, כאשר החלוקה היא 4.5% (מקסימום 8,484 ש"ח ע"ח החברה ו- 1.5% מקסימום 2,828 ש"ח) ע"ח העובד. אולם לצורך פטור על מס רווחי הון בלבד ניתן להשלים את ההפקדה ל-10% כשכיר רגיל.

בחברה ניתן להגדיל  ב-3%  נוספים (עד 7.5% מהשכר) אך במקרה כזה ה-3% הנוספים (5,656 ₪) לא יהוו הוצאה מוכרת במס לחברה.

 

תשלום בגין ביטוח אובדן כושר עבודה מי שלא מפקיד לאובדן כושר עבודה מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח ולהתחיל להפריש לביטוח זה. ראשית הדבר מהווה כיסוי ביטוחי במקרה של אי כושר עבודה, מעבר לכך הפקדה לביטוח מותרת בניכוי ומפחיתה את החבות במס. א.כ.ע מעסיק: ההוצאה למעסיק מוכרת עד 2.5% ,למעסיק המפקיד %5 לתגמולים.

א.כ.ע המשולם על ידי העובד : העלות תוכר לעובד לסעיף ניכוי  כהטבה בגובה שיעור מדרגת המס האישית וזאת בתנאי שהמעסיק לא הפקיד בעבורו לביטוח אובדן כושר עבודה.(הטבת המס תינתן רק בהגשת דוח שנתי). תקרת ההפקדה הינה עד 3.5% מ- 2.5 שכר הממוצע במשק.

 

פעולות לביצוע לקראת תום השנה במישור הפאסיבי

 

 1. מימוש ניירות ערך בהם נצברו הפסדים לצורך קיזוז מרווחי הון והכנסות מדיבידנד וריבית –– מומלץ למי שיש לו הכנסות בשוק ההון השנה , וכן מחזיק בניירות ערך בהן נצברו הפסדים לחשוב על מכירת ניירות אלה לפני תום השנה בכדי לקזז את ההכנסות שנוצרו – לידיעתכם ,ניתן לקזז הפסד שוטף מניירות ערך כנגד רווח הון וכן כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד , הפסד מועבר מניירות ערך ניתן לקיזוז אך ורק כנגד רווחי הון.

 

 1. הכנסות משכ"ד למגורים בישראל בפניכם עומדות מספר אפשריות לחישוב ההכנסה החייבת :
 • מסלול פטור – על הכנסה של עד 5,100 ₪ לחודש.
 • מסלול פטור מתואם – כאשר ההכנסה עולה על 5,100 את תקרת הפטור, כפל ההכנסה מעל התקרה החדשה יחול חיוב במס בשיעור של  31%  ועד למס שולי . (בני 60 ומעלה מדרגת מס התחלתית 10%).
 • מסלול 10% מההכנסה – ניתן לשלם 10% מס על ההכנסות משכ"ד למגורים (ללא ניכוי הוצאות ופחת) את המס מומלץ לשלם עד 30 בינואר 2020 .
 • מסלול רווח והפסד – ניתן לשלם מס בשיעור המס השולי על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות ופחת).

 

 1. הכנסות שכר דירה למגורים בחו"ל- בפניכם עומדות שתי אפשרויות לחישוב ההכנסה החייבת בישראל:
 • מסלול 15% מס – החיוב במס על ההכנסה הכוללת בניכוי הוצאות פחת בלבד וללא מתן זיכוי בגין המס שישולם בחו"ל כאשר החיוב במס הוא בשיעור של 15%. במסלול זה, לא ניתן לקזז הפסדים פסיביים אחרים כגון דיבידנד או ריבית בחו"ל כנגד הכנסה משכר דירה וכן לא ניתן להזדכות על המס הזר ששולם בחו"ל כנגד המס הישראלי המחושב בארץ.
 • מסלול מס שולי – כלומר הכנסה הכוללת שהניב הנכס בקיזוז סה"כ ההוצאות השוטפות כגון, פחת, דמי ניהול, אחזקה, הוצאות מימון הוצאות נסיעה לחו"ל – שניתן לקשור אותן ישירות לנכס ועוד…. במסלול זה, החיוב במס מתחיל ממדרגת מס ראשונה של 31% ויכול להגיע למס של עד 47% בהתאם למס השולי ובתוספת 3% מס יסף. במסלול זה ניתן להזדכות על המס הזר ששולם בחו"ל כנגד המס הישראלי המחושב כאמור וכן ניתן לקזז הפסדים פסיביים אחרים שהופקו בחו"ל.

 

 1. חבות ביטוח לאומי על הכנסות מהשכרה למגורים בארץ ובחו"ל

הכנסות משכר דירה למגורים בלבד בכל אחת מהאופציות הנ"ל פטורות מדמי ביטוח לאומי, מלבד הכנסות משכר דירה המופקות בחו"ל וכאשר הנכסים מוחזקים באופן אישי במידה ובוחרים במסלול השולי – כל יתר המסלולים פטורים מדמי ביטוח לאומי.

 1. התייחסות שלטונות מס הכנסה בעקבות פסק דין שרגא בירן בנוגע לכמות דירות מושכרות שיש לאדם   לפני כשנתיים וחצי קבע בית המשפט, כי כמות דירות מושכרות גדולה מחייבת יצירת מנגנון ניהולי שיתפעל את הפעילות ולכן ככל שיש יותר דירות הסממן העסקי גדל.

מס הכנסה קבע לעצמו הנחייה שאומרת שהשכרה של 10 דירות ומעלה מהווה עסק וכי כמות נמוכה יותר תבחן בהתאם לנסיבות. מספר הדירות כולל גם התייחסות לדירות מושכרות בחו"ל ,כולל דירות מושכרות בחברות משפחתיות ועוד.

 

 1. מס יסף – למי שכלל הכנסותיו עוברות את סף 651,600 ₪ – מי שחייב במס ייסף חייב בהגשת דוח למס הכנסה – לדוגמא אם בצעתם עסקה במס שבח שאינה פטורה ממס , והרווח בעסקה יחד עם השכר שלכם  גרם לכך שתהיו חייבים במס ייסף , הנכם חייבים בהגשת דוח – ראוי לציין כי שלטונות מס שבח וכן המוסדות הפיננסיים בישראל לא מנכים מס ייסף ולכן מי שסך הכנסותיו עולה על התקרה חייב לבדוק זאת בצורה עצמאית.

  

 

 1. גילוי מרצון – נוהל הגילוי מרצון אמנם פג ביום 31.12.2019 אך מסתמן כי ייתכן ורשות המסים תצא בנוהל חדש , כאמור מטרת הנוהל הינה מתן חסינות פלילית תוך הסדרת המס על הון ו\או הכנסות שטרם דווחו לרשות המסים . מומלץ כי נישומים אשר להם הון ו\או הכנסות שטרם דיווחו לרשות המסים להיערך כבר עם כל הניירת התומכת והרלוונטית לכך וכמובן לעדכן את המייצג על כך בכדי שתוכלו למהר ולהיכנס בשערי הנוהל אם אכן יתפרסם נוהל כזה. במידה ולא יתפרסם נוהל גילוי מרצון ניתן תמיד לבצע הסדרה במישור האזרחי של הכנסות והון שטרם דווחו .

 

 1. מטבעות הדיגיטליים – מבחינת מס הכנסה פעילות במטבעות הדיגיטליים כמוה כעסקאות רווח הון המחייבות דיווח למס הכנסה בתוך חודש ממועד המכירה . מי שיש לו פעילות כנ"ל שבוצעה בשנים עברו ולא דיווח עליה בהחלט צריך לחשוב בכובד ראש על מהלך של גילוי מרצון בגינה, כמו כן יש לציין כי גם המרה של מטבע אחד למשנהו הינו אירוע מס !

הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה :

דוגמאות להוצאות שהוצאו לצורך ייצור ההכנסה: קניית חומרי עבודה ,שכר דירה (נכס עסקי בלבד) , שכר עבודה, משרדיות , אחזקה ותיקונים, פרסום, בגדי עבודה (בהתאם לתקנות), משפטיות, ספרות מקצועית, השתלמויות מקצועיות, נסיעות לצורכי עבודה, מקצועיות (יעוץ, הנה"ח וכו'), כיבוד קל (קפה , סוכר, עוגיות, חלב, תה, לאחרונה נוספו גם פירות וירקות), טלפון, חשמל, ארנונה, אחזקת רכב (ביטוח רכב ורישיון, דלק, תיקונים ועוד), אירוח ספק / לקוח מחו"ל בלבד (בהצגת דרכון או כרטיס טיסה), הוצאות מימון (עמלות בנק, עמלות כרטיסי אשראי וכו',ביטוחים (אחריות מקצועית, ביטוח עסק, חבות מעבידים וכו').

עסק המנוהל מבית המגורים – במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן לתבוע הוצאות יחסיות בעבור שימוש בחדר עבודה, בהתאם למספר החדרים בדירה.

לדוגמא- אם עובדים מדירה בעלת 3 חדרים וחדר אחד משמש לעסק אז יוכרו 1/3 מההוצאות, חשמל, טלפון, ארנונה, אינטרנט, ועד בית, וביטוח דירה.

מדרגות המס ליחידים להכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2020:

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 6,330 10% עד 75,960 10%
מ-6,331 עד 9,080 14% מ-75,961 עד 108,960 14%
מ- 9,081 עד 14,580 20% מ-108,961 עד 174,960 20%
מ-14,581 עד 20,260 31% מ-174,961 עד 243,120 31%
מ- 20,261 עד 42,160 35% מ- 242,121 עד 505,920 35%
מ- 42,161 עד 54,300 47% מ- 505,921 עד 651,600 47%
מכל שקל נוסף מעל 54,301 50% מכל שקל נוסף מעל 651,600 50%

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2020

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה לעיל).
 • אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן כדלקמן:
הכנסה חודשית  (לא מיגיעה אישית) הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס
עד 20,260 עד 243,132 31%
מ-20,001 עד 42,160 מ- 243,133 עד 505,920 35%
מ- 42,161 עד 54,300 מ- 505,921 עד 651,600 47%
54,301 ומעלה מכל שקל נוסף מעל 651,601 50%

 נקודת זיכוי חודשית = 219 ש"ח החל מ-1 בינואר 2020 .

שיעור מס החברות בשנת 2020:שיעור מס החברות הינו 23%.

נקודות זיכוי בגין סיום לימודים אקדמאים –. מי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך שנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

במקצועות המחייבים התמחות, יכול היחיד לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות.

מי שסיים לימודי תואר אקדמי שני החל משנת 2014  יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה – לפי בחירתו. בתחומי עיסוק שנדרשת בהן התמחות, היחיד רשאי לדחות את הזיכויים הנ"ל לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.


תרומות למוסדות מוכרים –
מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס הינה בסכום של 190₪ לשנה. יש לוודא כי התרומות ניתנה למוסד מוכר לעניין סעיף 46 ויש בידכם קבלה מקורית בגין התרומה.

 

 

 

 

החוק להגבלת השימוש במזומן

החל מינואר 2019 הוגבל בישראל השימוש בכסף מזומן. החוק החדש קובע כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לשלם ולקבל תשלום במזומן. להלן טבלה המרכזת את עיקרי החוק:

תייר אדם שאינו עוסק עורך דין/רואה חשבון עוסק (פטור / מורשה / חברה / מלכ"ר)          המשלם

 

המקבל

 

עד 55,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 55,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא יותר מ 11,000 ש"ח) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 11,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 11,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא מיותר מ 11,000 ₪) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי י

 

עד 11,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 11,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא מיותר מ 11,000 ₪) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 11,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 11,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא מיותר מ 11,000 ₪) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עוסק (פטור / מורשה / חברה / מלכ"ר)

 

עד 55,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 55,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא יותר מ 11,000 ש"ח)

והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 11,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 11,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא מיותר מ 11,000 ₪) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 11,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 11,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא מיותר מ 11,000 ₪) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 11,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 11,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא יותר מ 11,000 ₪)

והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עורך דין

 

עד 55,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 55,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא יותר מ 50,000 ש"ח) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 50,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 50,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא יותר מ 50,000 ש"ח) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

עד 50,000 ₪ ניתן לשלם הכל במזומן.

מעל 50,000 ₪ – מזומן עד 10% (אך לא יותר מ 50,000 ש"ח) והיתרה בשיק / העברה בנקאית / כרטיס אשראי

 

 

אדם שאינו עוסק

 

הערות חשובות:

 

 • תשלום בשיק ללא שם מקבל השיק – תשלום לעוסק – אסור בכל סכום. חייבים לרשום שם מקבל השיק. תשלום לאדם פרטי – מותר עד 5,000 ₪. מעבר ל 5,000 ₪ חייבים לרשום שם מקבל השיק.
 • הסבת שיק: לא יסב אדם שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב , בלי ששמו ומספר ת.ז. של המסב נקובים בשיק.
 • מילוי פרטי הסבות בגב השיק בפנקסי שיקים ישנים: מילוי ההסבות בפנקס ישן שאינו ערך "למוטב בלב", יעשה בצורה זהה למילויים בפנקסי השיקים החדשים כך שבעת ההסבה של שיק נדרש לציין בגב השיק את הפרטים הבאים: שם ות.ז. המסב ושם הנסב. אין מגבלת שימוש בלעדית בפנקסים החדשים.
 • משכורות: האמור לעיל חל גם על תשלומי שכר לעובדים.
 • תרומות : האמור לעיל חל גם על תרומות.
 • מתנות: לא ייתן אדם מתנה למי שלא קרוב משפחה סכום במזומן העולה על 50 אלף ₪.
 • ההגבלות לא חלות על תשלומים בין קרובי משפחה.

עונש על הפרה: החל מתאריך 1.10.19 החלה אכיפת החוק בפועל . החוק על אדם פרטי או עוסק המפר הוראות חוק זה יוטלו:  ענישה פלילית – מאסר עד 3 שנים או קנס בגובה 15%-30% מהסכום ששולם במזומן בניגוד לחוק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל האמור  מהווה תמצית בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי!

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת!

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כדאי לקרוא גם על: